projekt nr 11

11. SUCHĄ STOPĄ


Lokalizacja

Lokalizacja projektu zgodnie z załączoną mapą, rejon ul. Wiślanej, od firmy Granitex – zakład kamieniarski do lasu (w kierunku wałów na rzece Wiśle), pomiędzy zbiornikami zlokalizowanymi w dzielnicy Bijasowice.
Lokalizacja wiaty w sąsiedztwie zbiorników,  została wskazana w załączonym pliku i uzgodniona z członkami PZW koło Bieruń Nowy.

Opis projektu

Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie kamieniem - tłuczniem drogi prowadzącej do zbiorników położonych przy ulicy Wiślanej służącej mieszkańcom Bierunia oraz zakup drewnianej wiaty.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób uczęszczających tą drogą, zarówno pieszych, rowerzystów jak i osób poruszających się samochodami osobowymi a także zapewnienie dostępu do terenów rekreacyjnych i poprawa walorów estetycznych.

Szczegółowy opis zadania:
Droga będąca przedmiotem wniosku prowadzi do zbiorników wodnych, jest terenem spacerowym i atrakcyjnym pod względem rekreacyjnym, prowadzi do wałów rzeki Wisły, z których korzystają nie tylko spacerowicze ale również rowerzyści.
W chwili obecnej jest to droga gruntowa, trudna do przejścia a tym bardziej do przejechania, w szczególności w deszczowe dni, podczas, których mieszkańcy borykają się z problemem stojącej wody. Remont zbiorników spowodował zwiększenie liczby użytkowników tej drogi a tym samym do jej postępującego niszczenia.
Ponadto projekt zakłada zakup wolnostojącej, drewnianej wiaty oraz przygotowanie podłoża (słupki fundamentowe, kostka brukowa).
W tym rejonie Miasto Bieruń, realizowało inwestycję pn. „Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach etap II” w ramach zadania budżetowego „Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz odtworzenie starorzecza przy ul. Wiślanej w Bieruniu”, polegającą na wykarczowaniu zagajników wokół zbiornika, wycięciu kolidujących drzew, odmuleniu dna zbiornika, wywozie namułu, wykonaniu umocnienia dna skarpy opaską z kiszki faszynowej oraz plantowaniu skarp i korony wokół zbiornika. W ten sposób zagospodarowano ok. 2 h zbiornika.
Realizacja powyższego zadania sprawiła, że teren ten zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością nie tylko wśród wędkarzy ale także mieszkańców Bierunia, ceniących sobie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zapewnienie lepszego dojazdu do zbiorników będzie kontynuacją zadania, o którym wspomniano wyżej a także docelowo zapewni stworzenie typowo rekreacyjnej przestrzeni gminy Bieruń.
Postawienie wiaty będzie miało na celu stworzenie miejsca spotkań towarzyskich, integracyjnych dla społeczności lokalnej. W chwili obecnej na tym terenie brakuje miejsca, w którym można usiąść i wypocząć.

Parametry drogi: ok. 320 m długości x 1,20 szerokości = 480 m2
Wiata drewniana – 1 sztuka

Przedmiotowe roboty dotyczące wyrównania i utwardzenia kamieniem - tłuczniem drogi prowadzącej do zbiorników położonych przy ulicy Wiślanej służącej mieszkańcom Bierunia to roboty remontowe, które należy traktować jako remont cząstkowy polegający na częściowym zasypaniu i uzupełnieniu istniejącej nawierzchni kruszywem, celem umożliwienia swobodnego przejazdu, co nie wymaga wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi. Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia będzie zakończona w 2020 roku.
Lokalizacja wiaty została wskazana w załączonym pliku i uzgodniona z członkami PZW koło Bieruń Nowy.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy miasta, osoby starsze, młodzież, dzieci, dorośli, w szczególności wędkarze i osoby ceniące sobie rekreację i aktywne spędzanie wolnego czasu.
Ponadto obszar, na którym planuje się realizację projektu stanie się alternatywnym miejscem spotkań i integracji dla różnorakich grup społecznych, organizacji lokalnych, stowarzyszeń i klubów sportowych.

Przedmiotowa droga oraz drewniane wiaty będą dostępne dla korzystających przez cały rok, niezależnie od sezonu oraz pory dnia czy nocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup kamienia - tłucznia - zakup kamienia wraz z transportem = 100,00 zł x 10 ton = 1 000,00 zł - transport = 500,00 zł1 500 zł
2Wyrównanie - robocizna - wkład własny (mieszkańcy Bierunia - członkowie PZW Koło nr 8 Bieruń Nowy) 0 zł
3Zakup i montaż drewnianej wiaty wraz z przygotowaniem podłoża (słupki fundamentowe, kostka brukowa)30 000 zł
Łącznie: 31 500 zł