Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną bierun.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) - Krystian Grzesica – Burmistrz Miasta Bierunia;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną bierun.budzet-obywatelski.org administrowany przez Burmistrza Miasta Bierunia.

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną bierun.budzet-obywatelski.org

Administrator – Krystian Grzesica – Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, ul. Rynek 14 (43-150).

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Krystian Grzesica – Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, ul. Rynek 14 (43-150).

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@um.bierun.pl.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Przetwarzanie danych osobowych w procedurze Budżetu Obywatelskiego odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

· Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego, m.in. do weryfikacji czy osoby zgłaszające i popierające projekt lub osoby uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione.

· Podstawą prawną realizacji przedmiotowego zadania jest art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego i udział w głosowaniu wymaga podania danych osobowych osoby zgłaszającej projekt, osób popierających projekt oraz osoby głosującej. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpoznania wniosku oraz udziału w głosowaniu.

· Dane będą udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne, z którym Administrator zawrze umowę powierzenia.

· Dane będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla którego zostały zebrane: dane zawarte w złożonych projektach - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dane zawarte w karcie do głosowania nie dłużej niż do 31.12.2021 r. i zostaną usunięte po zatwierdzeniu wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na 2022 r.

· Podstawą udostępnienia na stronie www.bierun.budzet-obywatelski.org danych kontaktowych osoby zgłaszającej projekt jest jej zgoda. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

▪ Imię i nazwisko

▪ Adres e-mail

▪ Numer telefonu

▪ Adres

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 14, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

▪ W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Burmistrz Miasta Bierunia może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:

I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

II. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

III. wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

IV. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

I. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

III. Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

IV. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Może Pan/Pani również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).